Tin đảng ủy

Đảng bộ Vinataba quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII & Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị

Ngày 03-06-2021 Lượt xem: 533

Ngày 10⁄1⁄2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghi quyết Trung ương 4 khóa XII) và Chỉ thị 05-CT⁄TW ngày 15⁄5⁄2016 của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Tổng giám đốc/Giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Văn phòng đảng ủy tổng công ty, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; Toàn thể đảng viên Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

Trong một ngày làm việc, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu khai mạc và truyền đạt nội dung về Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Sự tham gia đầy đủ của đồng chí là cán bộ chủ chốt Đảng bộ Tổng công ty tại 02 điểm cầu đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị này và thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngay từ khâu mở đầu trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Vũ Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Cường nêu rõ mục đích của Hội nghị này là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, Kết luận và giới thiệu dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty; giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Đồng chí mong muố toàn thể các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tổng công ty cùng thống nhất rất cao và quyết tâm rất lớn, ngay từ trong việc học tập Nghị quyết này.

Đồng chí đã phân tích sâu về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như: Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; Những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị; Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp…

Tiếp đó đồng chí Trần Sơn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT đã quán triệt tới Hội nghị các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội Đồng Thành viên đã giới thiệu Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy TCT thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.DSCN3169(1)

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Buổi chiều, các Đồng chí Trần Sơn Châu và Trần Thị Hoàng Mai tiếp tục quán triệt tới Hội nghị các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – kinh tế xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Sơn Châu đề nghị: để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Chấp hành Đảng bộ TCT yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ngay trong tháng 01/2017 khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

– Nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế để triển khai thực hiện.

Đồng thời, với việc xây dựng chương trình hành động của cấp mình phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của cấp dưới. Tập trung khắc phục ngay tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết còn mang tính hình thức; xây dựng chương trình, kế hoạch chung chung, sao chép, không sát thực tế. Các cấp ủy cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là tại đảng bộ doanh nghiệp, đơn vị mình. Sau quán triệt triển khai Nghị quyết phải viết thu hoạch theo hướng dẫn của Trung ương.

– Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong doanh nghiệp. Website, bản tin Vinataba và các kênh truyền thông của các đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 để tăng cường tuyên truyền, phổ biến; kịp thời phát hiện, nêu gương những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị làm tốt, đồng thời phê phán những nơi làm chưa tốt. Các tổ chức chính trị – xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng.

Hai là, đối với Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT:

– Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt nhằm mục tiêu khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân, của người lao động đối với Đảng. Đồng thời phải đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp.

– Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết này phải được thực hiện từ Đảng ủy TCT đến các chi bộ, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động được tham gia học tập. Ngay sau hội nghị này các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Đảng ủyTCT trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt, học tập và triển khai nghị quyết ở đảng bộ mình phụ trách. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt nghị quyết.

Cùng với việc quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, phải xây dựng chương trình hành động của cấp ủy cấp mình, kế hoạch của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghị quyết. Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trong tháng 1/2017.

– Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới; xác định những việc cần làm và kiên quyết thực hiện ở từng đơn vị sát với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực, để cán bộ, đảng viên thấy rõ hiệu quả cụ thể, rõ ràng khi triển khai thực hiện Nghị quyết này.

– Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đảng để gương mẫu và tự giác thực hiện nghị quyết, phát huy tính sáng tạo, chủ động, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

– Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 phải gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên không được coi mình là người ngoài cuộc, chỉ có quyền góp ý với người khác, không nghiêm túc tự kiểm điểm mình; đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị càng phải nêu cao ý thức gương mẫu trong việc “soi mình” tự phê bình và đấu tranh tự phê bình, nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để có giải pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất.

– Những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc được dư luận quan tâm, đặc biệt là công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, ngân sách, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, vấn đề ô nhiễm môi trường, không đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, có những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên có gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm bảo đảm nghiêm túc; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

Ba là, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.

Trước mắt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu phải đảm bảo cho người lao động ai ai cũng được đón Tết “an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”,  giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.

Nguồn: http://www.vinataba.com.vn/

Gọi điện: 0237.891.6666