TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

I. TẦM NHÌN

Vinataba Thanh Hoa là Công ty sản xuất kinh doanh Thuốc lá và Xì gà trong tốp đầu Việt Nam.

II. XỨ MỆNH

1. Vì người tiêu dùng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách quan của xã hội.

2. Góp phần tích cực nhất chống Thuốc lá, Xì gà nhập lậu.

3. Thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội.

4. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Kiên trì đổi mới, không nản khi gặp những khó khăn, thách thức; hành động quyết liệt, trách nhiệm cao với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng để đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập của giai đoạn mới.

2. Giữ gìn đoàn kết, kế thừa truyền thống để xây dựng Vinataba Thanh Hoa ngày càng phát triển.

3. Tích cực hội nhập, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ để đi đến thành công.

4. Phát triển bền vững trên cơ sở gia tăng hàm lượng trí tuệ để sản xuất các sản phẩm tốt hơn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; hoạt động chuyên nghiệp với hiệu quả cao.

Gọi điện: 0237.362.4448