Bản tin Pháp luật

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Ngày 20-04-2022 Lượt xem: 184

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo Điều 1, Nghị định quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 về tuổi nghỉ hưu. Nghị định gồm 9 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Điều 169 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 quy định:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

 Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao đông nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm công việc nặng nhọc độc hại v.v.. tại các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn v.v.. có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ ở độ tuổi cao hơn nhưng cũng không quá 05 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường.

1. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Theo điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh của người lao động mà chỉ có năm sinh trong hồ sơ, thì lấy ngày 1/1 của năm sinh làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

2. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Theo Điều 4, Nghị định 135/NĐ-CP, Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được quy định cụ thể theo lộ trình như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

 

 

2029

58 tuổi

 

 

2030

58 tuổi 4 tháng

 

 

2031

58 tuổi 8 tháng

 

 

2032

59 tuổi

 

 

2033

59 tuổi 4 tháng

 

 

2034

59 tuổi 8 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

3. Ngh3. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghị định 135/2020/NĐ-CP  quy định việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cụ thể gồm:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

4. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng quy định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, cụ thể như sau:

a) Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

b) Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nguồn file PDF: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Gọi điện: 0237.891.6666