Chào mừng đến với Công ty Thuốc Lá Thanh Hóa
Công bố thông tin doanh nghiệp
STT Văn bản Danh mục Ngày Mô tả Tải về
1 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Năm 2021 04-11-2021 Công bố thông tin theo nghị định 47/2021/NĐ-CP
2 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Năm 2021 04-11-2021 Công bố thông tin theo nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chinh Phu
3 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Năm 2021 04-11-2021 Công bố thông tin
4 Báo cáo thực trạng QT và co cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 Năm 2021 31-07-2021 Báo cáo thực trạng QT và co cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
5 Báo cáo thực trạng QT và co cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020 Năm 2021 12-07-2021 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
6 Báo cáo tài chính năm 2020 Năm 2021 30-06-2021 Báo cáo tài chính năm 2020
7 Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2018 (phụ lục I) Năm 2018 24-06-2021

8 Báo cáo tài chính năm 2018 Năm 2018 24-06-2021

9 Kế hoạch phát triển 5 năm Năm 2018 03-06-2021

10 Kế hoạch SXKD năm 2017 Năm 2018 03-06-2021

11 Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2016 Năm 2018 03-06-2021

Gọi điện: 0237.362.4448