Công bố thông tin doanh nghiệp
STT Văn bản Năm Mô tả Tải về
1 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 Năm 2023 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023
2 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Năm 2023

3 Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2022 Năm 2023

4 Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 Năm 2023

5 Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Năm 2023

Gọi điện: 0237.891.6666