Chào mừng đến với Công ty Thuốc Lá Thanh Hóa
Công bố thông tin doanh nghiệp
STT Văn bản Danh mục Ngày Mô tả Tải về
1 Báo cáo thực trạng QT và co cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020 Năm 2021 12-07-2021 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
2 Báo cáo tài chính năm 2020 Năm 2021 30-06-2021 Báo cáo tài chính năm 2020
3 Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2018 (phụ lục I) Năm 2018 24-06-2021

4 Báo cáo tài chính năm 2018 Năm 2018 24-06-2021

5 Kế hoạch phát triển 5 năm Năm 2018 03-06-2021

6 Kế hoạch SXKD năm 2017 Năm 2018 03-06-2021

7 Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2016 Năm 2018 03-06-2021

Gọi điện: 0237.362.4448